Handelsbetingelser


 
   

                                               

1  Gyldighed:

1.1    Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

2  Pris:

2.1   Alle priser angives i DKK og/eller euro excl. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter og lignende samt kobbertillæg i form af procentregulering på baggrund af LME-noteringen i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.

2.2    Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder sælger sig prisændringer som følge af ændringer i valuta- kurser i nævnte tidsrum.

2.3   Såfremt leverancen er en successiv leverance, forbehol- der sælger sig prisændringer i henhold til ovennævnte pkt.

2.1. og pkt. 2.2. for hver enkelt delleverance, med mindre andet skriftligt er aftalt. I den anledning er sælger berettiget til delvis fakturering.

 

3  Salgsmateriale:

3.1   Alle oplysninger og data i sælgers generelle salgsmate- riale, herunder tegninger, beskrivelse, tekniske dokumenter og lignende, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til disse.

 

4  Betaling:

4.1   Der betales kontant ved leveringen, med mindre andet skriftligt er aftalt eller angivet i fakturaen.

4.2    Efter forfaldsdagen beregnes rente med 2% pr. påbe- gyndt måned samt rentes rente.

4.3   Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, med mindre modkravet skriftligt er anerkendt af sælger.

4.4   Hvis købers betalingsevne efter sælgers opfattelse forrin- ges væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er sælger berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse at kræve sikkerheds- stillelse for købesummen.

 

5  Ejendomsforbehold:

5.1   Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

 

6  Levering:

6.1    Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstem- melse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker leveringen franko på købers adresse i Danmark. Ved netto fakturering under DKK 6.000,- excl. moms, eller forsendelse efter købers valg debiteres køber alle forsendelsesomkostninger.

 

7  Ansvar for forsinkelser:

7.1  Levering inden for 1 uge efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinkelse.

7.2  Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre øko- nomiske konsekvenstab, indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.

7.3   Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes sælger eller andre, for hvem sælger er ansvarlig, som uagtsom.

 

8  Ansvar for mangler:

8.1    Ved levering har køber pligt til straks inden det solgte tages i brug at foretage forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber. Der skal end- videre løbende ske forsvarlig kontrol i forbindelse med ved- ligeholdelse.

8.2    Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt hos køber eller tredje- mand som følge af mangler ved det solgte.

8.3   Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning af even- tuelle mangler inden for rimelig tid.

8.4    Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder sælger sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag, uden at køber kan gøre yderligere krav gældende.

 

9  Reklamationer:

9.1    Ved mangler/forsinkelse skal køber uden ophold efter levering skriftligt reklamere over for sælger.

9.2   Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis reklamationen ikke har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, max. 18 måneder efter leve- ringen – ved døgndrift 6 måneder efter ibrugtagning, max. 12 måneder efter levering.

 

10  Produktansvar:

10.1    For defekter ved det solgte hæfter sælger alene i det omfang, det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.

10.2   Sælger hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, for hvem sælger er ansvarlig.

10.3   Sælger er ikke ansvarlig for køberens anvendelse af det solgte, ligesom sælger ikke hæfter for tingskade efter leve- ringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.

10.4    Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab, indtrådt hos køber eller tredje- mand som følge af defekter ved det solgte.

10.5   Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfang det følger af ovenstående.

10.6    Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som sælger.

10.7     Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.8    Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, forudsat at varen leveres fragtfrit til sælgers adresse og med oplysning om fakturanummer. Alene kurante og ubrugte varer tages retur, ledsaget af følgeseddel, der refererer til den ind- gåede aftale.

10.9    Returvarer krediteres alene med købesummen minus 10% samt fradrag af sælgers evt. omkostninger ved hånd- tering. Krediteringsgebyr dog min. kr. 500,-.

 

11  Force majeure:

11.1    Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herun- der krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksportforbud og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, hærværk, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som sælger ikke har kunnet undgå, og hvis følger sælger ikke har kunnet afværge.

11.2    Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

11.3     Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 2 måne- der på grund af force majeure.

 

12  Erstatningsbegrænsning:

12.1    Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, indtrådt hos køber eller tredjemand uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangels- eller pro- duktansvar. Erstatningen kan max. andrage købesummen.

 

13  Lovvalg og værneting:

13.1     Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse, og med Retten i Kolding som værneting.

 

 

Rev. 22/04

DØGNSERVICE

Ring 7589 5444 hele døgnet rundt. Det er let at komme i kontakt med os, både i det daglige, men også når det brænder på uden for arbejdstiden – det kalder vi døgnservice. Hvis vi kan hjælpe dig udenfor vores åbningstid påregnes et gebyr.